onama O NAMA


    

 

IME:   GRAD INVEST d.o.o.
ADRESA: Mosećka 52, 21000 SPLIT, HRVATSKA
OIB: 97908043709
USLUGE:  Projektiranje i nadzor
DJELATNOST:  Projektiranje i nadzor nad izgradnjom hidrotehničkih objekata, prometnica i objekata komunalne infrastrukture
DIREKTOR : Ivan Penić, dip.ing.građ.
UKRATKO: GRAD INVEST d.o.o. Split je počeo sa radom 23. travnja 1996. god.
  Od početka rada do danas naši stručnjaci su izradili niz projekata u oblasti hidrotehnike, prometa i komunalne infrastrukture, te obavili poslove stručnog nadzora nad izgradnjom objekata niskogradnje i visokogradnje.

Uža specijalnost naših projektanata je projektiranje regulacijskih radova na vodotocima, sustava za navodnjavanje, kanalizacijskih i vodoopskrbnih sustava i prometnica sa komunalnom infrastrukturom.

  

NAŠE ISKUSTVO:

 

PROJEKTIRANJE

- REGULACIJE VODOTOKA

- SUSTAVI  ZA NAVODNJAVANJE

- KANALIZACIJA

- VODOOPSKRBA

- PROMETNICE S KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM

- URBANISTIČKI  PLANOVI -  OBJEKTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA

- IZGRADNJA KANALIZACIJE

- IZGRADNJA VODOVODA

- IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I MODERNIZACIJA CESTA

- IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I MODERNIZACIJA GRADSKIH ULICA

- IZGRADNJA OBALA I OBALOUTVRDA

- IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE

- OSTALI RADOVI